6100 Kiskunfélegyháza, Mezősi Károly utca 4. +36/20-372-9292 info@mobileslaptop.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

Bejelentkezés

1. Az adatgyűjtés ténye


A http://www.mobileslaptop.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő

Név:Mobil és Laptopshop Kft.
Székhely és levelezési cím:6600 Szentes, Vajda-telep 12.
Telefonszám:+36/20-372-9292
E-mail cím:info@mobileslaptop.hu

3. Érintettek köre:

A http://www.mobileslaptop.hu oldalon (továbbiakban Webáruház), önként, szabad akaratukból regisztrált, az Általános Szerződési Feltételeket és jelen Adatvédelmi tájékoztatót elfogadó, valamint regisztráció nélkül böngésző természetes, vagy jogi személyek.

4. A kezelt adatok köre

Bejelentkezés nélküli böngészés
A látogatónak a rendszer egy egyedi session ID-t generál, amely bizonyos idő után automatikusan törlődik a felhasználó gépéről. A session ID segítségével a felhasználó, a kosár funkcióit használhatja. A felhasználó gépén csupán a session ID azonosító tárolódik, míg a kosár tartalma a szerveren.

Regisztráció során megadott adatok
A felhasználó által, a regisztráció során megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól különös tekintettel kivételt képeznek a 7. pontban megadott Adatfeldolgozók.

A regisztráció és a Webáruház használata során tárolt adatok pontos megnevezése:
- felhasználónév
- jelszó
- teljes név
- számlázási, illetve szállítási cím (ország, irányítószám, város, cím, név)
- e-mail cím
- telefonszám
- jogi személy esetén ezen felül megadandó:
- cégnév
- adószám
illetve opcionálisan megadható:
- bankszámlaszám

A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

A http://www.mobileslaptop.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
A regisztráció során megadott személyes adatok mindaddig megőrződnek, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését a rendszerből.
A fentebb leírtak nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és annak alkalmazásában álló természetes személyek férhetnek hozzá, valamint különös tekintettel az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
Adatfeldolgozók:

- a házhozszállítást bonyolító fuvarozó cég, akinek a szállítási adatok bizalmas kezelésre átadjuk
Royal Sprint
- a rendszer informatikai hátterét üzemeltető, az oldal működéséhez tartozó tárhely és adatbázis szolgáltatást végző jogi személy
ITC Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 52. http://www.itcrendszerhaz.hu
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Mobil és Laptopshop Kft.
6600 Szentes, Vajda-telep 12.

info@mobileslaptop.hu

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az esetleges, bizonyított jogsértés esetén a felhasználó sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.
A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Letölthető változat: Adatvédelmi Nyilatkozat

Igen Nem